ONROERENDEZAAKBELASTING (OZB) (PB 2013/54) Datum: 30 april 2014

Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (hierna: OZB) te Curacao is met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden. Hiermee is de oude Grondbelastingverordening 1908 komen te vervallen.


De OZB wordt jaarlijks geheven over de waarde van een op Curaçao gelegen onroerende zaak.


Deze belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak. Dit is degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat op dat tijdstip een ander genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

Indien er sprake is van een opstal op een huurgrond dat eigendom is Curacao wordt de OZB geheven van de huurder van de grond over de waarde van de opstal.

De OZB wordt in beginsel niet geheven ter zake van de waarde van:
a)    onroerende zaken, welke eigendom zijn van Curaçao;
b)    onroerende zaken, welke eigendom zijn van de Staat der Nederlanden en uitsluitend gebezigd worden voor de openbare dienst;
c)    gebouwen, die in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare eredienst alsmede aanhorigheden;
d)    begraafplaatsen en crematoria met aanhorige gebouwen;
e)    gebouwen, uitsluitend dienende tot het verzorgen van niet-commercieel onderwijs;
f)     gebouwen, uitsluitend dienende tot genezing of verpleging van zieken of gebrekkigen;
g)    ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwen;
h)    bedrijfspanden, welke eigendom zijn van ondernemingen die een tax holiday genieten;
i)     onroerende zaken die eigendom zijn van een rechtspersoon die is toegelaten tot een economische zone, hetzij een instantie, hetzij een rechtspersoon die een vergunning heeft verkregen voor het tot stand brengen van infrastructurele voorzieningen in een economische zone, mits de onroerende zaken in de desbetreffende economische zone zijn gelegen, voor de duur van een periode die eindigt op 1 januari 2026 of zoveel eerder als respectievelijk de toelating is beëindigd, de aanwijzing tot beheer of exploitatie is vervallen, of de vergunning is vervallen;
j)     natuurterreinen die opengesteld zijn voor het publiek na goedkeuring door de Minister;
k)    sportterreinen en sportfaciliteiten.

De vrijstelling van OZB is alleen van toepassing ten aanzien van gebouwen, die in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare eredienst alsmede aanhorigheden indien de zaken duurzaam tot de omschreven bestemmingen zijn ingericht.

Ten aanzien van begraafplaatsen en crematoria met aanhorige gebouwen,     gebouwen, uitsluitend dienende tot het verzorgen van niet-commercieel onderwijs, gebouwen, uitsluitend dienende tot genezing of verpleging van zieken of gebrekkigen en     sportterreinen en sportfaciliteiten geldt de vrijstelling van OZB voorts alleen indien de onroerende zaken voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • de zaken duurzaam volgens hun bestemmingen zijn ingericht
  • aan Curacao toebehoren of aan stichtingen toebehoren die geen winst beogen of maken.

De waarde peildatum ligt aan het begin van het vijfjarige tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld.

De OZB wordt berekend over de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

Deze waarde wordt voor een onroerende zaak waarvoor marktgegevens beschikbaar zijn bepaald door systematische vergelijking.

De waarde voor een onroerende zaak waarvoor onvoldoende marktgegevens beschikbaar zijn, wordt bepaald door een methode van kapitalisatie van de bruto huur dan wel door middel van een discounted-cash-flow-methode of de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde.

De Inspecteur stelt de waarde van de onroerende zaak vast bij de eerste aanslag van het vijfjarige tijdvak en vermeldt daarbij op het aanslagbiljet dat het de eerste aanslag van het vijfjarig tijdvak dan wel een gecorrigeerde aanslag betreft gedurende het vijfjarige tijdvak.

Indien de onroerende zaak wijzigt wordt de waarde bepaald naar de staat van die zaak bij het begin van het kalenderjaar volgend op dat waarin de genoemde wijziging zich heeft voorgedaan mits de wijziging meer dan 5% van de waarde en minimaal ANG. 25.000,00 bedraagt.

Het bedrag van de belasting wordt bepaald aan de hand van de navolgende tabel.

Bij een vastgestelde waarde van Meer dan Doch niet meer dan Bedraagt de belasting Benevens voor elk bedrag boven dat in kolom I
I II III IV
- 350.000 - 0.4%
350.000 750.000 1400 0.5%
750.000 - 3400 0.6%

 

Reken voorbeeld

Stel uw woonhuis is getaxeerd op ANG. 1.000.000,00 per 1 januari 2014. De door u vanaf kalenderjaar 2014 jaarlijks verschuldigde OZB bedraagt ANG. 4900,00.

Stel uw bedrijfspand is getaxeerd op 2.500.000,00 per 1 januari 2014. De door uw bedrijf vanaf kalenderjaar 2014 jaarlijks verschuldigde OZB bedraagt ANG. 13.900,00.

Zoals hierboven reeds is aangegeven vangt het eerste vijfjarige tijdvak van de nieuwe OZB aan op 1 januari 2014. Wat betekent dit voor de belanghebbende?

  • slechts over het eerste jaar van het vijfjarige tijdvak een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de Inspecteur der Belastingen tegen de vastgestelde waarde van de     onroerende zaak. Immers, conform de OZB bepalingen is het niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen over andere jaren binnen het tijdvak van vijf jaar tegen de     vastgestelde waarde.

Mocht u dus een aanslag OZB 2014 ontvangen ter zake van een waarde waarmee u niet eens bent dan is het verstandig om binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag in bezwaar te komen tegen de aanslag bij de Inspecteur der Belastingen. Indien u dit niet doet dan zit u de komende vijf jaar vast aan de door de Inspecteur der Belastingen vastgestelde waarde van uw onroerende zaak.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u ons een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groeten,
Paassen Delsol Tax Lawyers,
Mw. mr. Shulaika Paassen-Delsol

Kamerbrief over verzoek om betere afstemming wet-en regelgeving binnen het Koninkrijk

Lees meer...

Wettelijke rente 2014 Curacao

Lees meer...