Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014

Memo1

 

 

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014

Datum: 5 juni 2014

 

 

Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft op 3 juni 2014 de Tweede Kamer het nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) gestuurd.

Het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 wijzigt verschillende belastingwetten (met inbegrip van een belastingwet die geldt in Caribisch Nederland), zowel op het gebied van directe als indirecte belastingen. Daarnaast wijzigt dit wetsvoorstel enkele andere wetten op fiscaal terrein. Het wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele wijzigingen.

Verduidelijking aflossingseis eigen woning

Er wordt een verduidelijking voorgesteld van de aflossingseis in de eigenwoningregeling. Deze verduidelijking heeft betrekking op de situatie dat een schuld bestaat die niet (meer) kwalificeert als eigenwoningschuld en dat op een later moment wel (weer) gaat doen. Door de verduidelijking wordt buiten twijfel gesteld dat het oorspronkelijke aflossingsschema na de periode dat er tijdelijk geen eigenwoningschuld was weer moet worden voortgezet.

 

Verduidelijking overgangsrecht stamrechtaanspraken

Naar aanleiding van de toezegging bij de behandeling van het Belastingplan 2014 in de Eerste Kamer wordt voorgesteld in het voor de op 31 december 2013 bestaande stamrechtaanspraken geldende overgangsrecht beter tot uitdrukking te brengen dat stamrechtuitkeringen eveneens voor een deel vervroegd kunnen worden ontvangen, zonder dat dit tot gevolg heeft dat de aanspraak ineens wordt belast.

 

Bepaling CO2-uitstoot bij (geïmporteerde) personenauto’s

De heffing van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot van die auto’s. Bij (vooral) parallelimport van veelal gebruikte personenauto’s met zeer hoge CO2-uitstoot komt het veelvuldig voor dat de vereiste stukken waarin de CO2-uitstoot van het voertuig wordt aangetoond, niet worden overgelegd. In dat geval wordt uitgegaan van de in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 neergelegde maximale CO2-uitstoot. Deze is vaak lager dan de werkelijke uitstoot van het geïmporteerde voertuig. Hierdoor is het voor de importeur van het voertuig aantrekkelijk om geen stukken over te leggen waarmee de werkelijk uitstoot wordt aangetoond. Om dit oneigenlijke gebruik van het maximum tegen te gaan, wordt voorgesteld de maximale uitstoot op basis waarvan de BPM wordt berekend te verhogen tot het niveau van de thans bekende hoogste CO2-uitstoot van geïmporteerde auto’s.

 

Verbruiksperiode en eindfactuur in de energiebelasting en de leidingwaterbelasting

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in het kader van het vervallen van het heffingsplafond bij en de verhoging van de belasting op leidingwater met ingang van 1 juli 2014, onder meer het begrip verbruiksperiode, dat zowel voor de energiebelasting als de belasting op leidingwater van belang is voor de toepassing van het degressieve schijventarief, voor beide belastingen aangevuld voor situaties waarin geen sprake is van voorschotten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens vanuit het bedrijfsleven om ook in dergelijke situaties het schijventarief tijdsevenredig te kunnen toepassen ingeval de levering in de loop van het kalenderjaar aanvangt of wordt beëindigd.

 

Beslistermijn toekenning toeslagen

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt onder meer een wijziging aangebracht in de beslistermijn die geldt voor de toekenning van een tegemoetkoming (een toeslag) door de Belastingdienst/Toeslagen. Deze wijziging houdt verband met het versneld opleggen van de aanslag inkomstenbelasting door de inspecteur van de Belastingdienst.

 

 

 

 

Overige aspecten

 

Als inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is het vaste verandermoment van 1 januari 2015 opgenomen. Voor een aantal wijzigingen is voorzien in terugwerkende kracht dan wel een afwijkende datum van inwerkingtreding.

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u ons een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Met vriendelijke groeten,

Paassen Delsol Tax Lawyers

Mw. mr. Shulaika Delsol

De Hoge Raad oordeelt dat het niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter ligt om te beoordelen of een opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

De Hoge Raad oordeelt dat het niet op de weg van de inspecteur of de belastingrechter ligt om te beoordelen of een opleiding voldoet aan de eisen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

Lees meer...

Miljoenennota 2018

Afgelopen woensdag is de Miljoenennota 2018 gepubliceerd.

Lees meer...